medarbetarupplevelse och Medarbetarundersökning

Distansledarskap


Att jobba hemifrån har blivit det nya normala och forskning visar att distansarbete kommer att fortsätta även när pandemin är över. Vad ställer det för krav på dig som chef eller ledare? Och hur blir ledarskapet framgångsrikt även på distans?

distansarbete, distansledarskap och distansmedarbetarskap

Hur blir ledarskapet framgångsrikt även på distans?

Av Ulrica Berg Persson ca 7 minuter läsning


Orden distansarbete, distansledarskap och distansmedarbetarskap har fått helt nya innebörder under pandemin då oerhört många svenskar arbetat hemma och chefer har stöttat och lett sina medarbetare på distans.

Skapa energi och teamkänsla för medarbetarna

6 tips att tänka på vid distansledarskap

  1. Uppdatera dina medarbetare kontinuerligt. Både när det gäller målbilder och förväntningar, samt status i olika projekt, eller annan relevant information. Hellre för ofta och för mycket än för lite.
  2. Våga vara både chef och coachande ledare. Var tillgänglig, var närvarande och ha tydliga ramar och regler.
  3. Ha en bra och tät dialog med dina medarbetare både i grupp och one-to-one. Skapa utrymme för att mötas i mindre grupper, låt grupperna chatta efteråt, det skapar energi och alla känner sig sedda.
  4. Tänk på de tre t:na: tydlighet, tillgänglighet och transparens (läs mer nedan).
  5. Skapa starkare distansteam. Se till att alla i teamet är sedda och hörda. Inspirera, bry dig om, stötta och visa medkänsla.
  6. Fira! Glöm inte att fira framgångar – det ger teamkänsla, och energi.
Förändrade arbetssätt

Digital mognad ökar

Man ser positiva delar i detta nya arbetssätt då den digitala kompetensen ökat, man har sparat tid och blivit mer miljömedveten och kanske än mer effektiv i vissa möten. Men det finns oerhört många utmaningar i det förändrade arbetssättet för både medarbetare och chefer. Pandemin har tvingat in oss alla i samhället i en digital omställning som vi visste skulle komma, men som kom mycket snabbare än vi trott.

Ledarskap på distans bygger på ömsesidigt förtroende. Man måste få sina medarbetare att känna sig omhändertagna och sedda trots att man inte är på samma plats.

upprätthålla teamkänslan

Digitalt morgonmöte

Det finns större risk för missförstånd när man inte ses och därför är det särskilt viktigt att uppmärksamma när kommunikation inte fungerar eller information misstolkas. Chefer har beskrivit att de varit noga med kroppsspråk och att använda fler värdeord för att förstärka budskap som har svårare att gå fram i digital kommunikation.

Ett bra tips är att starta varje arbetsdag med en 15-30 minuters digitalt morgonmöte, där var och en berättar om sin planering för dagen, veckan och vad de eventuellt behöver hjälp med. Men utrymme finns också för att prata om annat än jobbet, ett substitut när ”de ­dagliga sociala ­kontakterna vid kaffe­automaten” uteblir. Att upprätthålla teamkänslan är viktigt, även när man inte ­träffas fysiskt. Att ha en stark teamkänsla är ­viktigt för att skapa tillit och ett klimat där man vågar be varandra om hjälp.

Syfte och Mål för medarbetare

Men hur samarbetar man effektivt på distans?

Ledare bör sätta tydliga mål för medarbetare och att följa upp så ofta som möjligt utan att fastna i långa, veckovisa möten. Sporadiska möten som är 5-20 minuter långa fungerar bra, då syftet är att hålla kontakten uppe med medarbetarna så att alla vet vad ska fokusera på och varför. Om medarbetare känner att deras arbete har en betydelse presterar de bättre på distans på både kort och lång sikt, vilket även forskning visar. Meningsfullhet innebär att medarbetarna känner att deras insats spelar en roll för organisationen, kunder och samhället i stort.

Vad är viktigt vid distansarbete?

Tre viktiga T:n – Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens

Forskning har identifierat tre saker som viktiga vid distansledarskap. Det är de tre T:na: Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens.

  • Tydlighet – Vid distansarbete har teamet ett stort behov av att bli sedda och hörda och det måste finnas en tydlighet kring rutiner och förväntningar. Fokusera på att skapa och upprätthålla rutiner för kommunikationen med medarbetare. Kom överens med teamet hur ni vill kommunicera; Vilken plattform ska ni använda? Vilka tider ska ni vara tillgängliga för varandra? Hur tycker medarbetaren det är att jobba på distans? Ta gärna möten one-to-one.
  • TillgänglighetEn chef som sitter bakom en stängd dörr är sällan framgångsrik. Samma sak gäller om du leder på distans. Om du sitter upplåst med back-to-back möten hela dagarna är du inte tillgänglig för dina medarbetare. Risken är då att medarbetarna inte får den information de behöver och att de känner sig ensamma och isolerade. Det är därför viktigare än någonsin att vara tillgänglig. Försök att ha din kalender då ”grön-markerad” som möjligt så att dina medarbetare kan höra av sig till dig.
  • Transparens – Det behövs en transparens i arbetsklimatet när vi leder på distans. Det handlar om att alla i teamet ska ha samma information och veta vad som gäller. Hitta rutiner som fungerar för detta. Det är också viktigt att du som ledare vågar visa dig sårbar, du vet inte allt, även om du är chef.

Kontakta mig för att prata om hur vi kan hjälpa er ta fram relevanta insikter kring distansarbete och hur man skapar engagerade medarbetare.
Ulrica Berg Persson

Kundansvarig, Preactly

Fler inlägg om hälsofrämjande arbetsmiljö, medarbetarundersökning och arbetsmiljöverktyg

Läs mer i artiklar nedan som handlar om att mäta arbetsmiljö med verktyg för medarbetarundersökning och pulsundersökningar; och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med hög grad av medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö och bästa verktyg för medarbetarundersökning

Med aktuella arbetsmiljöverktyg online och HR-verktyg kan man skapa ett bra medarbetarskap. Detta bygger hållbara medarbetare, hållbara organisationer och lönsamma företag.

Bästa medarbetarverktyg för framtiden, arbetsmiljöundersökning

Unna er att använda bra arbetsmiljöverktyg för er nästa digitala medarbetarundersökning

Nöj er inte med låg svarsfrekvens och säkerställ att ni mäter det som är värdefullt på rätt sätt.

Preactly erbjuder ett välbeprövat medarbetarverktyg för att skapa ett hållbart arbetsliv. En smart tjänst/app för arbetsmiljö och livsstil. Baserat på omfattande forskning har vi identifierat 19 avgörande arbetsrelaterade faktorer och lika många utanför arbetet, som får oss att må bra – om vi upplever att de fungerar.  Därför är Preactly:s verktyg till stor del byggt av upplevelsebaserade frågor. Det fångar utmaningar på arbetsplatsen i den psykosociala arbetsmiljön, ger kvalitativa mätvärden och insikter på hälsofrämjande faktorer som arbetsglädjetrivsel på arbetsplatsen, och arbetsbelastning, men tar också hänsyn till livet utanför arbetet. Med verktyget fångas risker för att undvika psykisk ohälsa på arbetsplatsen, genom att utgå från vad som främjar långsiktigt välmående och medarbetare som vill gå till jobbet.

Läs gärna mer om vårt HR tech-verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med arbetsmiljöverktyg för att nå ett bra medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Vi strävar efter att förebygga och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.