medarbetarenkät MEDARBETARUNDERSÖKNING

Fallgropar för medarbetarundersökningar


Det finns några vanliga utmaningar med medarbetarundersökningar och pulsundersökningar som ses återkommande i olika organisationer. Vi diskuterar nedan medarbetarundersökningens typiska fallgropar som man behöver känna till och navigera igenom.

MEDARBETARUNDERSÖKNING MEDARBETARENKÄT

Snubbla inte med din medarbetarundersökning

ca 4 minuter läsning


Ett av de stora problemen med hur medarbetarundersökningar gjorts traditionellt är att det är en tung process med långsam återkoppling. Den blir för stor och omfattande vilket tar mycket tid i anspråk att göra, i förhållande till hur resultatet hanteras och vilken plats efterarbetet får. Det kan också leda till lägre svarsdeltagande eller riskerar att medarbetare mot slutet bara klickar sig igenom frågorna utan att verkligen ta ställning till svarsalternativen. Då finns heller inget relevant resultat att ta ställning till. Det blir ett dåligt resultat med medarbetarundersökningen angående genomförandet.

medarbetarundersökning INTERVALL MEDARBETARUPPLEVELSE

Den stora medarbetarundersökningen

En allt för omfattande medarbetarundersökning tar ofta mycket tid att analysera vilket gör att det går lång tid innan åtgärder kan sättas in. När undersökningen är klar och resultatet framme finns inte alltid energin kvar för att ta vid nästa steg.

Följden av detta blir lätt dessutom att är en medarbetarundersökning så omfattande att det inte snabbt och enkelt går att presentera ett resultat och börja arbeta med den, så riskerar den att genomföras ganska sällan, ibland så sällan som vartannat eller var tredje år, men följden att det blir svårt att på ett transparent sätt följa upp och bedöma om insatser leder till förbättringar. Det är trots allt detta som är det viktiga. Det blir med medarbetarundersökningar som genomförs för sällan också lätt ögonblicksbilder som kan spegla specifika tillfälliga händelser, oavsett om medarbetare ombeds väga in ett längre tidsperspektiv.

medarbetarundersökning VINKLAR

Fråga för lite på medarbetarundersökningen?

En näraliggande fallgrop är motsatsen till stora tunga medarbetarundersökningar, nämligen undersökningar som blir så små och enkla att de bara fångar upp attityden till olika händelser eller frågeställningar. Problemet med detta är att det ibland behöver frågas om saker från lite olika vinklar för att fånga upp en upplevelse eller för att också skapa en förståelse för varför det är på ett visst sätt.

Tydlighet i vad som mäts, MEDARBETARENGAGEMANG

Vad mäter medarbetarundersökningen?

Då kommer vi in på att det är viktigt att veta vad som mäts, varför och vad man ska göra med det sedan. Ett problem är om det är otydligt vad ni mäter varför. Detta kan både skapa ett lågt svarsdeltagande om medarbetarna inte ser värdet av att undersökningens görs och hur resultatet tas om hand. Det kan också skapa en osäkerhet hos chefer om de inte vet vilket stöd som finns om resultatet behöver åtgärder. 

Mäta chefen eller mäta arbetsmiljön

Medarbetarundersökning och chefen

En annan fallgrop för medarbetarundersökningar är att om den ses som ett betyg på chefen i stället för att vara en kartläggning av upplevelsen av arbetsmiljön eller verksamheten så får det konsekvenser för ledarskapet. Dessutom skapar det då också lätt stress och oro. 

Påståenden eller frågor

Medarbetarundersökning med påståenden

I medarbetarundersökningar ser man ofta påståenden som den svarande ska ta ställning till. Påståenden är en omdebatterad form att använda i undersökningar, då de har en styrande ton. Frågesatser anses generellt vara det bästa sättet att ställa just frågor på. Frågor är en central del i människors kommunikation. När man får en fråga förväntas man svara och det kan bidra positivt till upplevelsen av deltagande i medarbetarundersökningar.

Läs också vår artikel om att undvika att göra en egen medarbetarundersökning.

Bästa medarbetarverktyg, arbetsmiljöundersökning

Unna er att använda bra arbetsmiljöverktyg för er nästa medarbetarundersökning 2024

Nöj er inte med låg svarsfrekvens i er medarbetarundersökning och säkerställ att ni mäter det som är värdefullt på rätt sätt.

Preactly erbjuder ett välbeprövat medarbetarverktyg för att skapa ett hållbart arbetsliv. En smart tjänst/app för arbetsmiljö och livsstil. Baserat på omfattande forskning har vi identifierat 19 avgörande arbetsrelaterade faktorer och lika många utanför arbetet, som får oss att må bra – om vi upplever att de fungerar.  Därför är Preactly:s verktyg till stor del byggt av upplevelsebaserade frågor. Det fångar utmaningar på arbetsplatsen i den psykosociala arbetsmiljön, ger kvalitativa mätvärden och insikter på hälsofrämjande faktorer som arbetsglädjetrivsel på arbetsplatsen, och arbetsbelastning, men tar också hänsyn till livet utanför arbetet. Med verktyget fångas risker för att undvika psykisk ohälsa på arbetsplatsen, genom att utgå från vad som främjar långsiktigt välmående och medarbetare som vill gå till jobbet.

Läs gärna mer om vårt HR tech-verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med arbetsmiljöverktyg för att nå ett bra medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Vi strävar efter att förebygga och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Anonymitet är viktigt för oss, och svar i vår medarbetarundersökning är anonymt. Vidare erbjuder vi pulsundersökning och medarbetarundersökning på engelska och svenska.

Fler inlägg om medarbetarundersökningar och arbetsmiljöverktyg 2024

Läs mer i artiklar nedan som handlar om att mäta arbetsmiljö med verktyg för medarbetarundersökning och pulsundersökningar; och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med hög grad av medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Både kommuner, regioner, näringsliv och andra organisationer använder vårt hälsoledningsverktyg. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö och bästa medarbetarundersökning 2021

Med aktuella arbetsmiljöverktyg online och HR-verktyg som har frågor med tydligt syfte kan man skapa ett bra medarbetarskap. Detta bygger hållbara medarbetare, hållbara organisationer och lönsamma företag.