aktivt medarbetarskap

Tips för bästa medarbetarengagemang i ett systematiskt arbetsmiljöarbete


Medvetenhet om vad som skapar god hälsa i arbetet är en förutsättning för att kunna agera innan det är för sent. Den behöver finnas hos organisationen, men också hos individen.

Skapa bra Arbetsklimat och arbetsglädje genom

Aktivt medarbetarskap och hållbart medarbetarengagemang

ca 5 minuter läsning


När arbetsmarknaden och arbetslivet förändras i allt högre takt ställs nya krav för att upprätthålla en god hälsa och även ökar fokuset på ett aktivt medarbetarskap. Med dagens ökande ohälsa och föreskrifter som fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete kommer frågan om hållbara medarbetare allt högre upp på agendan. Människor ska helt enkelt inte behöva bli sjuka på grund av arbetet och vi kan förekomma det i många fall. Idag finns kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Ju mer insikter och förståelse individen själv har för hur tillvaron långsiktigt kan påverka det egna välmåendet ju större förutsättningar finns att agera bra. Det är viktigt att skapa engagemang på arbetsplatsen.

Medarbetarengagemang bygger hållbara medarbetare och ett aktivt medarbetarskap
medarbetarens Engagemang och upplevelser

Att mäta medarbetarupplevelse

Att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö är fastslaget i arbetsmiljölagen (AFS 2015:4 OSA-föreskrifterna). Arbetsgivaren har det formella ansvaret, men medarbetaren, personalen kan delta i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts, i ett aktivt medarbetarskap. Just delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön. Detta ökar medarbetarengagemanget och medarbetarupplevelsen förbättras. Samtidigt har vi en allt mer tidspressad tillvaro. Då blir det viktigt med verktyg eller arbetssätt som enkelt och strukturerat möjliggör att samla in förslag på åtgärder på det som faktiskt är viktigt för medarbetarnas välmående. Det är här många missar idag, vi agerar på siffror om nuläge utan att veta hur viktigt det är, en låg siffra innebär inte automatiskt att detta är mest relevant att arbeta med i förbättringsavseende. 

Pulsundersökningar och Hållbart medarbetarengagemanG (HME)

Fyra frågor varje fredag räcker inte

Det är viktigt att mäta rätt saker för att kunna hitta relevanta ting att agera på, det vill säga fundera på vad syftet är. Idag har det blivit populärt att på olika sätt mäta medarbetarengagemang med en pulsmätning eller pulsundersökningar. En ”medarbetartemperatur”. Det kan ge bra svar på glädje, teamkänsla och ”pepp”, men är syftet att se över de grundorsaker som påverkar välmående långsiktigt så räcker det sällan med några enstaka frågor i veckan. Ibland är puls bra, men inte som enda verktyg. Inte heller kan man vänta sig skillnader i resultat på så kort sikt om det är strukturella saker som behöver förändras. Ibland förväxlar vi också engagemang och välmående. Det är två olika saker, men det de har gemensamt är att de är förutsättningar för hög produktivitet. För att jobba med ett hälsoförebyggande perspektiv behöver vi gå lite djupare.

hållbart medarbetarskap, Hälsofrämjande Medarbetarverktyg

Bra arbetsmiljöverktyg, HR-tech

Om vi glömmer att utgå från medarbetarnas önskade läge och istället fokuserar bara på det organisatoriska önskade läget är det lätt att våra ansträngningar inte leder till de hållbara medarbetare som vi vill ha. Även medarbetarengagemanget riskerar att minska. Genom ett effektivt HR verktyg engageras alla som faktiskt vill se förbättringar att delta aktivt, i ett aktivt medarbetarskap. Här finns stora vinster i att arbeta digitalt med online-verktyg för pulsmätning och temperaturmätning; det ger alla möjlighet att uttrycka sig, både de som behöver mer tid att fundera och de som inte tar lika stor plats i en fysisk gruppdialog.

Om verktyget också faktiskt skapar värde för medarbetaren som deltar, genom att öka medvetenheten om det egna välmåendet, så ökar viljan att bidra, ett ökat medarbetarengagemang helt enkelt. I ett hållbart medarbetarskap engageras medarbetaren direkt att bidra i planeringssteget där medarbetarna gör större del i verktyget så förenklas och minskar också efterarbetet. Konkret kan det handla det om att bidra i arbetet med handlingsplaner för arbetsmiljön på jobbet. Genom att använda någon av de bästa arbetsmiljöverktygen på marknaden når man så mycket längre i medarbetarens engagemang och för hela organisationens utveckling. Mycket kommer hända på HR-tech området för medarbetarengagemang 2024 och 2025, det handlar inte bara om en traditionell medarbetarundersökning längre. Äntligen finns värdeskapande verktyg på plats för att bygga en välmående arbetsplats med mindre arbetsmiljöproblem och ökad arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv.

Mått för personalnöjdhet och personaltillfredställelse

Medarbetarenkät, mäta personalnöjdhet?

Det finns stora fördelar med Preactly och vårt koncept som stärker din organisations arbetsgivarvarumärke positivt. Vi mäter medarbetarnöjdhet och och är så mycket mer än traditionell medarbetarundersökning. Vår tjänst kan även användas som stöd för medarbetarsamtal. Läs gärna mer om vårt verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med förutsättningar för ett bra medarbetarengagemang. Läs även mer om våra funktioner och vårt verktyg för att skapa bästa medarbetarengagemanget hos er och ett aktivt medarbetarskap!

Faktaruta: Medarbetarengagemang

Tre sätt att öka medarbetarens engagemang och få ut mer av arbetsmiljöarbetet

  1. Ta medarbetarengagemanget på allvar. Undersök vad som faktiskt är viktigt för medarbetarna att göra något med, inte bara hur nuläget upplevs.
  2. Ge reflektioner tillbaka till medarbetaren om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar välmåendet för att skapa insikter och bidra till att vilja agera.
  3. Ta del av medarbetarnas önskade läge och engagera dem i att vara delaktiga genom ett aktivt medarbetarskap där man tar fram egna åtgärder för förbättringar.

Fler inlägg om arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv

Läs mer i artiklar nedan som handlar om den psykosocial arbetsmiljön, hållbart medarbetarskap, medarbetarundersökningar, pulsmätningsverktyg, hållbart arbetsliv, distansarbete och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för tips och råd för ett aktivt medarbetarskap

Med moderna arbetsmiljöverktyg kan man skapa ett ökat och mätbart medarbetarengagemang. Detta ger hållbara medarbetare och ett aktivt medarbetarskap, Men också hållbara organisationer som är lönsamma och produktiva.