Hållbara medarbetare 2024

Preactly’s 7 tips för en hälsofrämjande arbetsmiljö med ett gott medarbetarskap


En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet. Tydlighet kan handla om mål, uppgifter, ansvar, befogenheter och prioriteringsordningar. Liksom att det finns tydlig kommunikation. 

Med kraven på flexibilitet och snabba ryck i dagens arbetsliv och många tjänster med mycket egen frihet blir tydligheten ännu viktigare

Medarbetarupplevelse, förväntan och stärkt medarbetarskap

Bästa medarbetarskap i praktiken och hållbara arbetsplatser

ca 4 minuter läsning


 I frågan om vad som får oss att må bra på jobbet har tydlighet på arbetet tidigare varit underskattat som hälsofaktor. Ofta är det vikten av egen kontroll och inflytande att kunna styra över sitt arbete som belysts, men om det inte är tydligt vad man ska göra är nyttan av kontrollen inte så stor. Får man inte klara besked om vilka förväntningar man har på sig är det svårt att klara sitt uppdrag bra. Det gör att vi kanske springer på fel saker, dubbeljobbar med kollegor eller att det helt enkelt blir lite mycket. Det hänger alltså ofta starkt samman med att ha en hanterbar arbetsbelastning.

#1 holistiskt perspektiv

Livsstilsfaktorer påverkar hur man mår på jobbet

Inkludera att det är mer än vad medarbetarna möter på jobbet som avgör hur de mår på jobbet. Även saker i vår livsstil och vårt liv utanför arbete påverkar hur vi mår på jobbet. Det kräver att vi kan belysa helheten dvs – ha ett holistiskt perspektiv

#2 Självledarskap och medarbetarupplevelse

Insikter och reflektion ger hållbara medarbetare

Ge kunskap till medarbetarna om hur olika faktorer påverkar välmåendet för att skapa insikter, reflektion och självledarskap. Genom att reflektera över hur vi påverkas av olika saker kan vi ta aktiva beslut om att prioritera att arbeta med dem.

#3 Mäta arbetsmiljö, medarbetarperspektivet

Vad är bäst för medarbetarna att stärka?

Ta reda på vad som faktiskt är viktigt för medarbetarna att stärka, inte bara hur nuläget upplevs. Vad som får lägst betyg i en undersökning är inte samma sak som att det är viktigast att åtgärda för medarbetarna.

#4 Helhetstänk Inkl medarbetare som deltar i Handlingsplan för arbetsmiljö

Aktivt medarbetarskap, handlingsplan

Komplettera den organisatoriska handlingsplanen med att låta medarbetarna formulera sitt eget önskade läge och ta fram aktiviteter som de själv är beredda att bidra med. Saker man själv har kommit fram till att man vill bidra med tenderar i högre utsträckning att bli av. Därför ska vi fylla på i handlingsplan för arbetsmiljö med medarbetarnas perspektiv.

#5 Fokus på Friskfaktorer

Friskfaktorer som stärker psykisk hälsa

Ha fokus på friskfaktorerna, alltså det som påverkar hälsan positivt. Traditionellt har arbetsmiljöarbete gärna fokuserat på att hitta risker och sedan undvika dem. Genom att istället fokusera på det som är bra. Med rätt fokus ökar trivsel på arbetsplatsen och bygger grunden för ett hållbart arbetsliv.

#6 Kontinuitet och uppföljning i mätningar för arbetsmiljö

Medarbetarundersökning, pulsundersökning och handlingsplan

Följ upp flera gånger per år för att se att er handlingsplan ger de resultat ni önskar och planera om annars. Ihållighet påverkas av att det finns en respons på vad som fungerar och inte. Följ upp medarbetarundersökningen med pulsundersökningar på områden som ska stärkas. Jämför med handlingsplanen som är ett aktivt dokument.

#7 Transparens skapar engagemang

Återkoppling för aktivt medarbetarskap

Var transparenta och återkoppla resultatet av undersökningar och uppföljningar. Information skapar delaktighet och engagemang.

Fler inlägg om hälsofrämjande arbetsmiljö

Läs mer i artiklar nedan som handlar om att mäta arbetsmiljö och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö

Med moderna arbetsmiljöverktyg och HR-verktyg kan man skapa ett positiv och gott medarbetarskap. Detta bygger hållbara medarbetare och hållbara organisationer.