medarbetarupplevelse och medarbetarenkät

Därför ska du inte forma en egen medarbetarundersökning


Att undersöka medarbetarupplevelsen är viktigt för de flesta arbetsgivare och ofta görs det med någon form av medarbetarenkät. Det kan vara lockande att själv forma medarbetarundersökningen för att den ska kännas anpassad till verksamheten, men det finns flera fallgropar i det. Att ställa frågor på rätt sätt så att ni får veta det ni vill kräver en hel del.

Beteende, Attityd, Upplevelse, Fakta, Kunskap eller Hypotetiska frågor?

Vad är syftet med medarbetarundersökningen?

ca 4 minuter läsning


Först handlar det om att verkligen veta vad ni vill att medarbetarundersökningen ger svar på, själva syftet, och sedan vilken typ av frågor som är bäst för att undersöka detta. Vad är det ni behöver veta och vilka frågor ger svar på det? Det kan tyckas enkelt, men många fastnar redan här. Ska ni tex ha en medarbetarenkät som använder beteendefrågor, attitydfrågor eller upplevelsefrågor? Eller har ni behov av faktafrågor, nöjdkunskapsfrågor eller hypotetiska frågor? En fördel med upplevelsefrågor i enkäten är att det till stor del undviker problembilden med att många generellt svarar på frågorna även om de egentligen inte har informationen som efterfrågas. Både attityd- och upplevelsefrågor får dock ofta problem med ledande frågor, vilket både kan rikta svaren och ge en negativ upplevelse till dem som har en åsikt som går åt andra hållet.

medarbetarundersökning frågor

5 nyckelfaktorer att tänka på med frågorna i medarbetarundersökningen

När syftet med er medarbetarundersökning är klar och valet av frågetyp är satt så ska alla frågor formuleras för att:

1. mäta det som avses

2. kunna förstås av alla respondenter

3. förstås på samma sätt av alla respondenter

4. vara så korta som möjligt (relaterat till färre läsavvikelser)

5. ha ett syfte

medarbetarundersökning svarsalternativ

Bara ett relevant svar

Alla frågor ska ha ett relevant svarsalternativ för alla respondenter, men inte mer än ett relevant svar. Svarsalternativen ska förutom att passa frågorna formas så att det blir förenligt med de analyser ni planerar att göra för att medarbetarundersökningen ska komma till användning. Blir inte den här grunden rätt så är det stor risk att mycket tid går till något som inte ger så stort värde som det borde. 

Använd validerade index

Mäter undersökningens frågor rätt saker?

Många vill kunna mäta olika index med sin medarbetarundersökning. Att sätta samman ett index på egen hand handlar inte bara om att klumpa ihop frågor inom ett område. För att se om ett index har reliabilitet krävs analyser av kvantitativ data, något som både kräver att data finns att utgå från och kunskap om statistik.

Stödja chef och organisation i analys

Användbarhet och analysera resultat

Medarbetarenkätens syfte och frågor är inte det enda som avgör upplevelsen och resultatet av medarbetarundersökningen. För att få ett bra och användbart resultat så gäller det att systemet både är intuitivt och användarvänligt att genomföra samt att det är enkelt att att analysera resultatet. Detta kräver en del av systemet, speciellt om medarbetarundersökningen ska hantera index och inte bara enskilda frågor.

Bästa medarbetarverktyg 2024, arbetsmiljöundersökning

Unna er att använda bra arbetsmiljöverktyg för er nästa medarbetarundersökning 2024

Nöj er inte med låg svarsfrekvens och säkerställ att ni mäter det som är värdefullt på rätt sätt.

Preactly erbjuder ett välbeprövat medarbetarverktyg för att skapa ett hållbart arbetsliv. En smart tjänst/app för arbetsmiljö och livsstil. Baserat på omfattande forskning har vi identifierat 19 avgörande arbetsrelaterade faktorer och lika många utanför arbetet, som får oss att må bra – om vi upplever att de fungerar.  Därför är Preactly:s verktyg till stor del byggt av upplevelsebaserade frågor. Det fångar utmaningar på arbetsplatsen i den psykosociala arbetsmiljön, ger kvalitativa mätvärden och insikter på hälsofrämjande faktorer som arbetsglädjetrivsel på arbetsplatsen, och arbetsbelastning, men tar också hänsyn till livet utanför arbetet. Med verktyget fångas risker för att undvika psykisk ohälsa på arbetsplatsen, genom att utgå från vad som främjar långsiktigt välmående och medarbetare som vill gå till jobbet.

Läs gärna mer om vårt HR tech-verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med arbetsmiljöverktyg för att nå ett bra medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Vi strävar efter att förebygga och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Fler inlägg om hälsofrämjande arbetsmiljö och arbetsmiljöverktyg

Läs mer i artiklar nedan som handlar om att mäta arbetsmiljö med verktyg för medarbetarundersökning och pulsundersökningar; och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med hög grad av medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö och bästa medarbetarundersökning 2024

Med aktuella arbetsmiljöverktyg online och HR-verktyg kan man skapa ett bra medarbetarskap. Detta bygger hållbara medarbetare, hållbara organisationer och lönsamma företag.