FUNKTIONER

Koll på läget med användarvänligt system

Vad kan ett aktivt arbetsmiljöarbete betyda för utvecklingen av er verksamhet? Att jobba förebyggande? Det kan vara svårt att hålla koll på hur var och en mår och vad som ska göras för att vara en attraktiv arbetsplats.


Preactly erbjuder en smart tjänst för att kartlägga bakomliggande faktorer som skapar välmående. Tjänsten är inte ett generellt enkätverktyg utan bygger på forskningsbaserade frågemoduler. Det finns moduler både för arbetsliv och fritid.

VÅr modell för

Kontinuerliga förbättringar


En modern organisation bör alltid jobba med förbättringsarbete och sträva efter att ha välmående anställda. Preactly-modellen innebär en process med undersökning, analys, plan, förbättring och uppföljning som sker återkommande och regelbundet.

Preactly

För medarbetaren

Tjänsten undersöker medarbetarens upplevelse av nuläge och ger omedelbar återkoppling på resultat med värdefulla insikter.


Den anställde får välja och prioritera vilka områden som är viktigast att förbättra. Medarbetare kan även ange ett önskat läge och ange egna aktiviteter för att nå förbättringar.

preactly

För organisationen

Preactly är byggt för att ni ska kunna använda det helt på egen hand där ni själva mäter en eller flera moduler regelbundet. Genomförandet är flexibelt.


Teamet skapar en gemensam handlingsplan med styrkor, svagheter och de delar medarbetarna vill se förbättringar inom. Allt baserat på gruppens gemensamma insikter.


Chefer kan analysera sin enhets resultat. Fånga trender och utmaningar. Riskbedömning och förslag på aktiviteter och övningar ingår vilka också är uppföljningsbara.

Börja Undersöka

Starta med en bredare undersökning

Glöm fyra korta frågor varje fredag. Vi rekommenderar att ta arbetsmiljöarbete på större allvar. Börja med en bredare undersökning första gången för en bra utgångspunkt. Och därefter går det välja att göra mindre pulsmätningar regelbundet på de olika moduler man väljer att fokusera på. Vi har moduler för arbetsmiljö och fritid, vi ser till helheten.

Tips: köp till en digital inspirationsföreläsning för aktivt medarbetarskap innan ni kör igång.

Moduler

Arbetsmiljö, livsstil

Preactly undersöker medarbetarnas upplevelse av 19 olika arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkar vårt välmående och som är långsiktigt hälsofrämjande. De 19 faktorerna är indelade i 6 moduler beroende på hur de samverkar och för att skapa flexibilitet vid användandet av verktyget. För livsstil (helheten i livet) finns ytterligare 6 moduler.

App – Undersökning

Medarbetaren

Medarbetarna får en länk med instruktioner för att göra undersökningen. Frågorna riktar in sig på upplevelser och går snabbt att svara på.

Medarbetaren uppmuntras att prioritera och välja områden man gärna ser förbättringar inom. Som respondent behövs ingen inloggning för att delta i undersökning som är helt anonym (det går dock att skapa inloggning för att aktivera en personlig handlingsplan med aktiviteter och följa resultat över tid).

app – ANALYS

Insikter genom statistik och rapporter

Rapportfunktion ger trender över tid. Vad har förbättrats och vad visar sämre värden? Filtrera på olika bakgrundsvariabler och metadata. Här identifieras de delar i organisationen som fungerar bra och de som behöver utvecklas. Styrkor och utvecklingspotential listas, samt de områden som medarbetarna vill utveckla och prioritera.

app – Uppföljning

Handlingsplan med mål och uppföljningsbara åtgärder


Jaha, nu har vi gjort en undersökning och har ett resultat. Vad gör vi nu? Här misslyckas många då de inte agerar. Här är det viktigt att riskbedöma och skapa handlingsplan.

Vi rekommenderar att organisationen gör en workshop och tar del av verktygets stöd. Varje chef arbetar med sin grupp. Verktyget skapar automatiskt en grund för handlingsplan baserat på varje gruppens svar. Gruppen väljer sedan exakt vad teamet ska fokusera på. De anger mål för respektive område och skapar aktiviteter. Verktyget ger även förslag på aktiviteter, åtgärder och övningar för olika områden.

Vill ni komma igång med verktyget redan idag eller köra en demo?

Kontakta oss så återkommer vi med mer info och nästa steg!