Ett hållbart arbetsliv

Preactly är ett coachande digitalt hälsoledningsverkyg för organisationer, medarbetare och egenföretagarare som värdesätter ett långsiktigt välmående.

En hållbar arbetsplats

Vi tror på att människorna är den viktigaste resursen i varje organisation. Då blir det naturligt att vi behöver hållbara människor för att få hållbara organisationer. Men det är inte alltid lätt att själv sätta fingret på vad som långsiktigt leder till välmående eller inte, så vårt verktyg hjälper till att skapa insikter om det på både individnivå och för organisationen, utifrån upplevelser av olika situationer just nu. Preactly är en innovativ digital hälsotjänst som dessutom möjliggör för anställda och arbetsgivare att tillsammans arbeta hälsoförebyggande.

Ett digitalt hälsoledningsverktyg helt enkelt.

#hälsapåjobbet

Ökat självledarskap

Preactly utgår från det humanistiska perspektivet på hälsa som handlar om individens upplevelse av sitt välbefinnande och Folkhälsoinstitutets definition på hälsofrämjande arbete som den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen och påverkan över sin hälsa.

Vi sätter därför stort fokus på just att undersöka upplevelser av tillvaron och att ge verktyg för att bidra i det hälsofrämjande arbetet – inte bara ge sin nulägesbild. En viktig del av detta är den inbyggda analys som ger omedelbar personlig återkoppling och guidar användaren till aktiva val. 

Helhetsgrepp

Preactly ser hälsofrågan i ett helhetsperspektiv och utgår från att orsakerna till ohälsa ofta är mer komplexa än enbart faktorer i arbetsmiljön.

Modulbaserat verktyg

Vi utvecklar en unik modulbaserad digital tjänst för arbetsplatser som vill ta ett helhetsgrepp på hälsofrågan, men också kunna arbeta fokuserat med utvalda delar.

Hälsofrämjande

Vår tjänst hjälper arbetsplatser till bättre välmående hos personalen genom en modell med direkt återkoppling som skapar tidiga insikter om läget.

Medarbetarskap

 Det digitala verktyget engagerar individen i att medverka i organisationens arbete och i att ta eget ansvar för sin hälsa.

5 steg

Preactlys digitala hälsoledningsverktyg består av digitala tester i ett antal moduler med olika faktorer inom hälsa och välmående, samt ett digitalt verktyg för att analysera, planera, agera och följa upp utifrån resultaten.

Flexibel användning

Kör en eller flera moduler, beroende på hur omfattade undersökning eller uppföljning du vill göra. Gör den årsvis eller som pulsundersökning med det intervall som passar dig.

Så fungerar det

Första steget är ett digitalt test med frågor att besvara. Ni väljer enkelt att köra hela undersökningen med alla moduler, eller fokusera på utvalda delar.

Analysen av testerna ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen.

Medarbetaren engageras i att planera framåtriktat med åtgärdförslag utifrån vilka områden man själv vill se förbättring på. På så vis ökas engagemanget för att verkligen agera.

Arbetsgivaren får en helhetsbild av organisationens välmående och medarbetarnas inspel till till vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet.

Med ett flexibelt system kan ni välja att följa upp helheten eller enskilda moduler så ofta som det passar er.

Nyheter

Läs mer nyheter
Vi uppskattar alla som på olika sätt bidrar i utvecklingen av Preactlys digitala hälsoledningsverktyg.