Fysisk och digital arbetsmiljö

Fysiska arbetsmiljöfaktorer, Mentala välmåendet

Fysisk och digital arbetsmiljö


Ofta pratar man om organisatorisk och social arbetsmiljö i samband med mentalt välmående men även fysisk och digital arbetsmiljö påverkar vår hälsa.

Medarbetarupplevelse

Det här är fysisk och digital arbetsmiljö

ca 3 minuter läsning


Fysiska arbetsmiljöfaktorer handlar om arbetsredskapen och den fysiska miljö vi vistas i. Vanliga påverkande faktorer är till exempel arbetsställning, möbler, datorer, bildskärmarnas utformning, lokalutformning, temperatur, ventilation, belysning och buller. Att kunna växla mellan att sitta, stå och gå är en del av arbetsmiljön. Digital arbetsmiljö är förhållanden som är resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras.

Medarbetaren på arbetet

Hur påverkas vi i arbetslivet?

En viktig arbetsmiljöfaktor som kunnat relateras till hälsa är stillasittande vid datorn i ensidiga arbetsställningar stor del av dagen. Andra är de digitala systemens egenskaper påverkar människans möjligheter att använda sina förmågor, kunskaper och erfarenheter för att utföra sina arbetsuppgifter, dvs skapar kognitiva belastningar. Att sakna tillräcklig möjlighet att ha kontroll och påverkan över systemanvändningen är arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till IT-relaterad stress, liksom att uppleva ett informationsöverflöd, teknikproblem eller införandeproblem. Det finns forskare som menar att det finns anledning att tro att dagens digitaliserade arbetsliv leder till förändrade krav som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan.

Känslan av Sammanhang

Digitalt informationsöverflöd

En känsla av att inte ha tillräcklig förmåga att ta emot, förstå och hantera all den information som når oss kan ge en upplevelse av stress. Om informationen har dessutom har pedagogiska brister och vi inte riktigt förstår vad som sägs, eller hur det sägs ökar den mentala belastningen. Att inte uppleva kommunikation som begriplig minskar känslan av sammanhang, vilket ökar risken för skadlig stress.

Förbygg arbetsmiljöproblem, anpassa hur, när

Styrande systemstöd

Arbetsmiljöproblem uppstår då de digitala stödens egenskaper inte är anpassade till den egna förmågan eller till de krav som arbetet ställer. Ett vanligt problem är att arbetsuppgifterna blir mer eller mindre styrda av de digitala systemen. Känslan av att vara styrd på ett sätt som man anser negativt för arbetet är ett viktigt arbetsmiljöproblem och kan leda till ineffektivt arbete, säkerhetsrisker och stress. Det strider direkt mot föreskrifterna AFS 1998:05 där det sägs att: ”Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat får normalt inte förekomma”. För en användare är det ofta mycket viktigt att kunna anpassa vad man gör, men också hur och när, till den aktuella arbetssituationen och till de verkliga förhållandena.

Oönskad Stress

Teknikstrul

Stressfaktorer mer direkt kopplade till själva tekniken är t.ex. oplanerade avbrott eller förlängda svarstider. Sådana händelser har visat sig mycket snabbt leda till ökad puls och produktion av stresshormoner.

AFS 2001:1 (SAM), RAP 2015:17

Systematiskt arbetsmiljöarbete och digital arbetsmiljö

Preactly:s utgångspunkter för att kartlägga fysisk och digital arbetsmiljö är i ett perspektiv av mentalt välmående. Det bygger till övervägande del på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 (SAM), samt digital arbetsmiljö, en kartläggning (RAP 2015:17).

IT-stöd för livsstil och arbetsmiljö på jobbet

App för arbetsmiljöarbetet, ledningssystem för arbetsmiljö

Vi har ett system, en smart app för livsstil och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vårt HR tech-verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med värdefulla arbetsmiljöverktyg för att nå ett bra välmående hos medarbetarna. En modern och hållbar organisation strävar efter att förebygga och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

För dig som vill undersöka arbetsmiljön

Fler inlägg om förebyggande arbetsmiljöarbete och bra arbetsmiljöverktyg

Läs mer i artiklar nedan som handlar om att mäta arbetsmiljö med medarbetarundersökningar och pulsundersökningar; och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med hög grad av medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö och bästa medarbetarstöd 2024

Med aktuella arbetsmiljöverktyg, pulsmätningsverktyg, digital health management tool online och HR-verktyg kan man skapa ett bra medarbetarskap som fångar utmaningar med fysisk och digital arbetsmiljö. Detta bygger hållbara medarbetare, hållbara organisationer och produktiva företag.