Preactlys policy för könsdefinition

(gällande enkätverktygets svarsalternativ för kön)

Definitionen av juridiskt kön

Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen och finns i dina identitetshandlingar som körkort eller pass. Det kan utläsas genom personnumrets näst sista siffra (åååå­mm­dd­-nnnn) där jämn siffra=juridisk kvinna, ojämn siffra=juridisk man.

Därför används juridiskt kön

Könsuppdelad statistik krävs för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Det är en förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt arbete i riktning mot ett jämställt samhälle. Utan att ange kön så skulle även vissa resultat i undersökningen inte att kunna presenteras då de bygger på referensvärden som är kopplade till det. I dessa fall finns referensvärdena för kvinna respektive man.

Samtidigt finns ett behov av att synliggöra och inkludera personer som inte kan eller vill identifiera sig utifrån tvåkönsnormen. Enligt personuppgiftslagen (PuL) skulle dock uppgift om könsidentitet, till skillnad från juridiskt kön, kunna utgöra en känslig personuppgift som inte får behandlas utan restriktioner, vilket förstärkts när nya dataskyddsförordningen (GDPR) istället trädde i kraft den 25 maj 2018.

Den grupp svarande som skulle använda ett annat alternativ än kvinna eller man är i flera sammanhang är så liten, att det bli svårt att upprätthålla anonymitetsskyddet. För att säkerställa att ingen enskild persons svar går att spåra måste svaren redovisas i svarsgrupper som är tillräckligt stora. I praktiken innebär en korrekt hantering av uppgifterna då att de enkätsvar där en person angett annat svarsalternativ för kön än man eller kvinna inte skulle kunna användas och att inga uppdelningar efter kön kan göras överhuvudtaget.

Utifrån denna avvägning utgår Preactly därför från juridiskt kön.

Ett framtida tredje juridiskt kön

Det pågår en utredning om ett tredje juridiskt kön. Preactly kommer, om det slår igenom, att anpassa svarsalternativet.